Khắc phục sự cố́

Khi bạn bật thiế́t bị hoặc trong khi bạn đang sử dụng thiế́t bị, bạn sẽ được nhắc nhập một trong các mã sau:

Hãy thử cách sau để xử lý sự cố:

 

 

Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn

 

Mật khẩu

phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho

 

thiết bị.

 

Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên hoặc

 

 

khi tính năng yêu cầu mã PIN được

PIN

bật, bạn phải nhập mã PIN đi kèm với

thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính

 

 

năng này bằng cách dùng menu Khoa

 

mã PIN.

 

Hãy thử cách sau để xử lý sự cố:

 

Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa,

PUK

thường là do bạn đã nhập sai mã PIN

nhiều lần liền. Bạn phải nhập mã PUK

 

 

do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp.

 

Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2,

PIN2

bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM

hoặc USIM. Để biết thêm chi tiết, xin

 

 

liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiế́t bị của bạn sẽ hiển thị “Không có dịch vụ” hoặc “Lỗi mạng”

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Khắc phục sự cố 125