2

Tìm kiếm và tải về các ứng dụng hoặc widget mong

 

muốn.

Để sử dụng Samsung Apps, điện thoại của bạn phải được kết nối với internet bằng kết nối điện thoại di động hoặc WLAN.

Bạn có thể chịu thêm phí cho việc truy cập internet và tải về các ứng dụng.

Nếu thanh công cụ widget đã đầy, các widget tải về sẽ không tự động thêm vào thanh công cụ widget. Bạn phải gỡ một vài widget khỏ̉i thanh công cụ và thêm thủ công các widget mới.

Để biết thông tin chi tiế, vui lòng truy cập www.samsungapps.com. Hoặc, xem tờ bướm giới thiệu về Samsung Apps.

Dịch vụ này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Đồng bộ hoa

Tìm hiểu cách đồng bộ các số liên lạc, sự kiện lịch, nhiệm vụ và ghi chú bằng máy chủ web bạn đã chỉ định.

››

1

Thiế́t lập cấu hì̀nh đồng bộ

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Đồng bộ

 

hoa.

2 Chọn Tạo và chỉ định các tùy chọn cấu hình sau đây:

Lưa chon

Chức năng

 

Tên cấu hình

Nhập tên cho cấu hình.

 

 

 

Loại đồng bộ

Chọn các loại dữ liệu sẽ được

 

đồng bộ.

 

Kiểu đồng bộ

Đặt cách đồng bộ điện thoại và

 

hoa

máy chủ.

 

Web 89