Tin nhắn

Tìm hiểu cách tạo và gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc đa phương tiện (MMS), và xem hoặc quản lý các tin nhắn đã gửi hoặc nhận.

Bạn có thể phải chịu thêm chi phí khi gửi hoặc nhận tin nhắn nếu bạn đang ở ngoài vùng phục vụ. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

››

1

Gửi tin nhắn văn bả̉n

Ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn Soạn thả̉o.

2

Chọn Danh bạ.

 

Bạn có thể nhập thủ công hoặc chọn một số từ nhật ký

3

hoặc các nhóm bằng cách chọn một tùy chọn khác.

Chọn ô kiểm cạnh các số liên lạc và chọn Thêm.

4

Chọn ô nhập văn bản và nhập nội dung tin nhắn của bạn.

5

Chọn Gửi để gửi tin nhắn.

 

Nếu bạn quyết định gửi ngay tin nhắn, bạn có thể

 

lưu vào thư mục nháp để sử dụng sau này.

 

Nếu có lỗi khi bạn đang gửi tin nhắn, tin nhắn sẽ

 

 

được lưu vào hộp thư đi để bạn có thể thử gửi lại

 

sau.

 

Khi tin nhắn được gửi thành công, tin nhắn sẽ được

 

 

lưu trong hộp thư đã gửi.

››Thiế́t lập cấu hì̀nh MMS

Để gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện, bạn phải bật cấu hình kết nối để kết nối với máy chủ MMS. Ngoài các cấu hình được thiết lập trước bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn, bạn có thể thêm cấu hình kết nối của riêng mình.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Mạng

2

Kế́t nố́i OK.

Chọn Tạo.

Liên lạc 43