Liên lạc

Gọi

Tìm hiểu cách sử dụng các chức năng gọi, chẳng hạn như trả lời cuộc gọi bằng các tùy chọn có trong khi gọi, hoặc tùy chỉnh và sử dụng các tính năng liên quan đến cuộc gọi.

››Thực hiệ̣n và trả̉ lờ̀i cuộc gọi

Bạn có thể sử dụng các nút hoặc màn hình cảm ứng khi thực hiện, chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi.

Thực hiệ̣n cuộc gọi

1

Ở chế độ Chờ, chọn Bàn phím và nhập mã vùng và số

2

điện thoại.

 

Bấm [ ] hoặc chọn

để thực hiện cuộc gọi thoại.

Để gọi video, chọn .

Khi bạn đặt điện thoại gần mặt trong lúc gọi, điện thoại sẽ tự động khoá màn hình cảm ứng để tránh thao tác không mong muốn.

3

Để kết thúc cuộc gọi, bấm [

].

 

Sử dụng danh bạ để lưu các số bạn gọi thường

 

xuyên. tr. 78

 

 

Để truy cập nhanh nhật ký cuộc gọi và gọi lại các số

 

 

gần đây bạn đã gọi, bấm [

] Cuộc gọi.
Trả̉ lờ̀i cuộc gọi

 

1

Khi có người gọi đến, bấm [

].

Khi điện thoại đổ chuông, bấm phím Âm lượng để chỉnh âm lượng, hoặc bấm và giữ phím Âm lượng để tắt nhạc chuông.

2

Để gọi video, bấm [ ] và chọn Hiệ̣n để cho phép người

 

gọi nhìn thấy bạn.

 

Ống kính phía trước của máy ảnh được bật để hiển thị

3

ảnh của bạn.

Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Liên lạc 35