››Đặt một clip âm thanh làm nhạc chuông của bạn

Bạn có thể đặt clip nhạc hoặc âm thanh bất kỳ trong thư mục âm thanh làm nhạc chuông cho các cuộc gọi đến hoặc âm báo.

1

Ở chế độ Menu, chọn File của bạn Âm thanh clip

2

âm thanh.

 

Trong khi phát, chọn

Chọn làm một tùy

 

chọn.

 

Tìm kiếm

Tìm hiểu cách tìm kiếm dữ liệu lưu trong điện thoại.

1

2

3

chế độ Menu, chọn Tìm kiếm. Nhập từ khóa và chọn Tì̀m kiế́m. Chọn dữ liệu bạn muốn truy cập.

Công cụ 111