Chèn yế́u tố́ trực quan

1

Mở một ảnh để chỉnh sửa.

2

Chọn Thêm loại yếu tố trực quan (văn bản hoặc hinh

3

mâu).

Nhập văn bản và chọn Hoàn tất hoặc chọn một yếu tố

4

trực quan.

Di chuyển hoặc đổi cỡ yếu tố trực quan hoặc văn bản và

5

chọn Lưu hoặc Lưu.

Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới.

››Sửa video

Tạo file video và áp dụng hiệu ứng trực quan với các file ở định dạng jpeg và jpg.

Tạo video mới

1

Ở chế độ Menu, chọn Duyệ̣t Media.

2

Chọn

Tạo phim file.

3

Chọn Tạo phim.

4

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

 

ngang.

 

 

Giao diện sửa video chỉ xuất hiện theo chiều ngang.

5

Chọn Thêm cả̉nh.

 

6

Chọn một thể loại ảnh hoặc videoảnh hoặc video và

7

chọn Thêm.

 

Để thêm ảnh hoặc video khác, chọn

Thêm cả̉nh

 

lặp lại bước 5.

 

 

Để chọn khoảng thời gian hiển thị một ảnh, chọn ảnh

 

Thời lương.

 

 

Để xóa ảnh hoặc videos, chọn

Xóa.

 

Để sắp xếp lại ảnh hoặc video, chạm và giữ vào một mục

8

và di chuyển mục đó đến vị trí mong muốn.

Để thêm văn bản giữa các ảnh hoặc video, chọn

9

Thêm chư.

 

Nhập văn bản mong muốn và chọn Hoàn tất.

Giải trí 67