--Tài khoả̉n web: Tùy chỉnh các cài đặt tài khoản. Nếu bạn có hai tài khoản trở lên, hãy chọn một tài khoản trước.

Từ: Nhập địa chỉ email làm địa chỉ của người gửi.

Độ ưu tiên: Đặt mức độ ưu tiên cho tin nhắn của bạn.

Giữ 1 bả̉n sao: Đặt có hoặc không lưu một bản sao tin nhắn đã gửi trong máy chủ.

Trả̉ lờ̀i với nội dung: Đặt có hoặc không bao gồm tin nhắn gốc khi bạn trả lời một tin nhắn.

Chuyên tiếp tâp tin: Đặt có hoặc không bao gồm file đính kèm khi bạn chuyển tiếp một tin nhắn.

Báo đã đọc tin: Gửi một yêu cầu trả lời đã đọc kèm theo tin nhắn sẽ được thông báo khi tin nhắn được đọc.

Báo đã gửi tin: Gửi yêu cầu báo cáo đã gửi kèm theo tin nhắn sẽ được thông báo khi tin nhắn được gửi.

Thêm danh thiế́p của bạn: Đặt có thêm danh thiếp của bạn vào tin nhắn đi của bạn.

Luôn CC cho chính tôi: Đặt có hoặc không bao gồm địa chỉ email cho tất cả các tin nhắn đi.

Thêm chữ ký: Đặt có hoặc không thêm chữ ký vào tin nhắn đi.

Chữ ký: Nhập chữ ký của bạn.

Tùy chọn khi nhận:

--Exchange ActiveSync: Tùy chỉnh các tùy chọn khi nhận cho các tài khoản máy chủ Exchange.

Kich thươc email: Chọn kích thước tối đa cho phép đối với các tin nhắn.

Thông bao: Đặt để thông báo tin nhắn mới.

Nap ảnh tư xa: Đặt để tải ảnh có trong email.

Đinh dang tải xuơng măc đinh: Chọn một định dạng email.

--Tài khoả̉n web: Tùy chỉnh các tùy chọn khi nhận cho từng tài khoản email.

Kích thước email: Chọn kích thước tối đa cho phép đối với các tin nhắn.

120Cài đặt