Ghi chú

Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem về sau này.

››

1

Tạo một ghi chú

Ở chế độ Menu, chọn Ghi chú.

2

Chọn Tạo.

3

Nhập nội dung ghi chú của bạn.

4

Chọn Trở về để ẩn bàn phím.

5

Chọn một màu để thay đổi màu nền.

6

Chọn Lưu.

››

1

Xem ghi chú

Ở chế độ Menu, chọn Ghi chú.

2

Chọn một ghi chú để xem thông tin chi tiết.

Để xem toàn bộ thông tin của các ghi chú từ danh sách ghi chú, chọn Mơ rông hoặc .

Để xóa ghi chú, chọn .

Bạn có thể gửi nhiệm vụ đó cho người khác bằng cách

chọn Gửi qua một tùy chọn.

Ghi âm

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại.

››

1

Ghi ghi chú thoại

Ở chế độ Menu, chọn Ghi âm.

2

Chọn để bắt đầu ghi âm.

3

Nói vào micrô.

4

Khi đã hoàn tất, chọn hoặc Lưu.

5

Ghi chú được lưu tự động.

Để ghi thêm ghi chú thoại khác, lặp lại các bước 2-4.

82Thông tin cá nhân