››Xem vị trí của bạn

Tìm hiểu cách xác định kinh độ, vĩ độ, và độ cao của vị trí hiện tại bằng GPS.

chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Vị trí Vị trí của bạn.

Kế́t nố́i TV (chế́ độ ra TV)

Tìm hiểu cách kết nối điện thoại với TV và xem giao diện của điện thoại trên màn hình TV.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Kết nối TV.

2

Chọn hệ thống mã hóa video theo khu vực của bạn.

Lưa chon

Vùng

 

Úc, Áo, Bỉ, Trung Quốc, Đan Mạch, Anh,

PAL

Phần Lan, Đức, Ý, Kuwait, Malaysia, Hà

Lan, New Zealand, Na Uy, Singapore, Tây

 

 

Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Thái Lan

NTSC

Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico,

Đài Loan, Philippines

 

3

Chọn Đặt.

4

Đảm bảo rằng bạn đã bật TV và kết nối điện thoại với TV

 

bằng cáp ra TV.

 

Cắm đúng màu dây ở đầu cáp ra TV với màu trên cổng

5

A/V của TV.

Chuyển TV sang chế độ đầu vào Bên ngoài.

 

Giao diện điện thoại sẽ hiện ra trên màn hình TV.

File của bạn có thể không hiển thị đúng do có sự khác biệt trong hệ thống video hoặc chất lượng hiển thị của TV.

Tính năng tai nghe stereo Bluetooth và thu phóng sẽ không hoạt động ở chế độ ra TV.

102Kết nối