Số

Chức năng

1Đặt cho đài FM tự động dò lại tần số của các đài khi tín hiệu hiện tại yếu.

2Tắt đài FM; Chọn để bật đài FM.

3Thay đổi tần số một khoảng 0,1 MHz.

4Tìm kiếm đài FM sẵn có.

5Thêm đài FM hiện tại vào danh sách kênh yêu thích.

6Thay đổi đầu ra âm thanh (tai nghe hoặc loa ngoài của điện thoại).

››Ghi một bài hát từ đài FM

1

Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.

2

Ở chế độ Menu, chọn Đài FM.

3

Chọn

để bật đài FM.

4

Cuộn đến đài FM mong muốn.

5

Chọn

Ghi để bắt đầu ghi âm.

6

Khi đã ghi xong, chọn Lưu.

File đã ghi sẽ được lưu trong Âm thanh (ở chế độ Menu, chọn File của bạn Âm thanh).

Để nghe file đã ghi, chọn Đi đến cac File đa ghi một file.

Bạn có thể gửi file đã ghi cho người khác bằng cách chạm và giữ vào file đã ghi và chọn tùy chọn khi gửi.

Bạn có thể xóa file đã ghi bằng cách chạm và giữ vào file đã ghi và chọn Xoa.

››Tự động lưu một đài FM

1

Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.

2

Ở chế độ Menu, chọn Đài FM.

74Giải trí