4 Thay pin và nắp sau.

Không tháo thẻ nhớ trong khi điện thoại đang truyền hoặc truy cập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu hoặc làm hỏ̉ng thẻ nhớ hoặc điện thoại.

››Đinh dạng thẻ nhớ

Việc định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể gây nên sự không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.

chế độ Menu, chọn Cài đặt Bộ nhớ Chi tiế́t thẻ nhớ Định dạng OK.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong điện thoại. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

16Lắp ráp