Thay đổi cách nhập văn bả̉n

Khi chạm vào ô nhập văn bản, bảng nhập với bàn phím Qwerty sẽ xuất hiện theo mặc định.

 

1

4

 

2

5

 

3

6

Số

Chức năng

 

1Đổi chữ hoa-chữ thường.

2Chuyển sang chế độ Số/Biểu tượng. Chèn dấu cách; Chèn dấu chấm và dấu

3cách (chạm hai lần); Hiển thị các biểu tượng thường dùng (chạm và giữ).

4Xóa thông tin vừa nhập.

Số

Chức năng

5Bắt đầu dòng mới.

6Thay đổi ngôn ngữ nhập; Truy cập cài đặt bàn phím (chạm và giữ).

Để thay đổi cách nhập văn bản, chạm và giữ và chọn Loại bàn phím một cách nhập văn bản.

Tùy chọn

Chức năng

Bàn phím

Chọn các ký tự trên bàn phím.

 

 

Bàn phím Qwerty

Chọn các ký tự trên bàn phím Qwerty.

 

 

Viết toàn màn

Viết ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

hình

 

Hộp viết

Viết trong ô nhập.

 

 

Bắt đầu 31