3

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

 

ngang.

 

Giao diện sửa ảnh chỉ xuất hiện theo chiều ngang.

4

Chọn Điều chỉnh một tùy chọn điều chỉnh (độ sáng/

 

độ tương phản hoặc màu).

 

Để điều chỉnh ảnh một cách tự động, chọn Cân bằng

5

tự động.

Điều chỉnh ảnh như mong muốn và chọn Lưu.

6

Khi đã hoàn tất, chọn Lưu.

7

Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).

8

Nhập tên file mới cho ảnh và chọn Hoàn tất.

Áp dụng hiệ̣u ứ́ng cho ả̉nh

1

Mở một ảnh để chỉnh sửa.

2

Chọn Hiệ̣u ứ́ng tùy chọn hiệu ứng (bô lọc, kiểu, uôn

 

cong, hay làm mờ một phần).

3

Chọn một biến tấu của hiệu ứng để áp dụng và chọn

 

Lưu.

 

Để áp dụng hiệu ứng làm mờ cho một vùng cụ thể trên

 

ảnh, chọn Mờ̀ một phần, di chuyển hoặc thay đổi kích

4

thước hình chữ nhật và chọn Lưu.

Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới.

Biế́n đổi ả̉nh

1

Mở một ảnh để chỉnh sửa.

2

Chọn Biế́n đổi tùy chọn biến đổi.

3

Biến đổi hình ảnh như mong muốn.

 

Để đổi cỡ ảnh, di chuyển thanh cuộn để đổi cỡ và chọn

 

 

Lưu.

 

Để xoay hoặc lật ảnh, chọn một hướng Lưu.

 

Để cắt một phần ảnh, hãy vẽ một hình chữ nhật quanh

4

 

vùng cần cắt một phần và chọn Lưu.

Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới.

66Giải trí