››

3

1

Tì̀m và kế́t nố́i với mạng WLAN

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Wi-Fi.

 

2

Điện thoại sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.

 

Chọn ô kiểm cạnh một mạng.

 

3

Nhập mật mã cho mạng đó và chọn OK (nếu cần).

 

››

 

1

Tùy chỉnh cấu hì̀nh kế́t nố́i

 

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Wi-Fi.

 

2

Chọn WLAN AP đã được phát hiện.

 

Cấu hình kết nối hiện tại cho mạng đó hiện ra.

4

Tùy chỉnh cấu hình kết nối của mạng WLAN đã chọn:

Lưa chon

Chức năng

Tên

Xem tên của cấu hình.

 

 

Loại bảo mật

Xem loại bảo mật của WLAN AP.

 

 

Địa chỉ IP

Xem địa chỉ IP của WLAN AP.

 

 

Loại địa chỉ IP

Tùy chỉnh địa chỉ IP và DNS.

 

 

Địa chỉ proxy

Nhập địa chỉ và số cổng của máy

và cổng

chủ proxy.

AP MAC

Xem địa chỉ Mac của WLAN AP.

 

 

Khi đã hoàn tất, chọn Trở về.

Để xóa toàn bộ thông tin chi tiết của cấu hình kết nối, chọn Quên.

96Kết nối