››

 

1

Tạo Nhật ký mini

 

Ở chế độ Menu, chọn Mini diary.

 

2

Chọn Tạo để tạo nhật ký mới.

 

3

Thay đổi ngày hôm nay và đặt thời tiết

 

4

(nếu cần).

 

Chọn khung ảnh và thêm hình ảnh hoặc chụp ảnh.

5

Chọn ô vị trí, nhập thông tin vị trí, và chọn Hoàn tất

6

(nếu cần).

 

Chọn ô nhập văn bản, nhập văn bản, và chọn Hoàn tất.

7

Chọn Lưu.

 

››

 

1

Xem Nhật ký mini

 

Ở chế độ Menu, chọn Mini diary.

 

2

Chọn nhật ký.

 

 

Để tải nhật ký lên blog, chọn

Xuât bả̉n.

Cac tai khoản

Tìm hiểu cách quản lý tài khoản web của bạn để sử dụng dịch vụ đồng bộ dữ liệu trực tuyến hoặc dịch vụ cộng đồng. Bạn có thể tạo tài khoản mới và thay đổi khoảng thời gian cho đồng bộ tự động.

››

1

Tạo tài khoả̉n web

Ở chế độ Menu, chọn Cac tai khoản.

2

Chọn Thêm tài khoả̉n.

3

Chọn một loại tài khoản.

 

Tài khoản Samsung là tài khoản người dùng sử dụng

 

để truy cập các dịch vụ smartphone của Samsung,

 

chẳng hạn như Samsung Apps và Samsung Dive. Bạn

 

có thể dễ dàng đăng ký tài khoản Samsung trong Tài

 

khoản của bạn.

4

Nhập thông tin tài khoản của bạn và chọn Tiế́p theo.

Công cụ 107