Kế́t nố́i ...............................................

92

Bluetooth ......................................................

92

Wi-Fi ..............................................................

95

AllShare .........................................................

97

Mobile AP .....................................................

99

GPS ...............................................................

100

Kế́t nố́i TV (chế́ độ ra TV) .........................

102

Kế́t nố́i với máy tính ..................................

103

Công cụ ...........................................

105

Đồng hồ ......................................................

105

Máy tính ......................................................

106

Mini diary ....................................................

106

Cac tai khoản ..............................................

107

File của bạn .................................................

108

Tìm kiếm .....................................................

111

Cài đặt .............................................

112

Truy cập menu Cài đặt ..............................

112

Chế́ độ Máy bay .........................................

112

Kế́t nố́i .........................................................

112

Cấu hì̀nh âm thanh ....................................

113

Màn hì̀nh và đèn ........................................

114

Cài đặt chung .............................................

114

Ngay va giờ .................................................

115

Menu và widget .........................................

116

8Nội dung