--Báo khi đàm thoại: Bật hoặc tắt âm báo trong khi gọi.

Cuộc gọi thoại:

--Chuyển hướng cuộc gọi: Chuyển hướng cuộc gọi đến sang một số khác.

--Chặn cuộc gọi: Giới hạn cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi.

--Chờ̀ cuộc gọi: Đặt để nhận một cuộc gọi đến trong khi bạn đang gọi.

--Tự động gọi lại: Đặt có tự động gọi lại một cuộc gọi đã bị ngắt kết nối hay không.

Cuộc gọi video:

--Ảnh đặt sẵn: Chọn một hình ảnh để hiển thị cho bên kia.

--Video cua bản thân trong cuôc goi nhân: Đặt hiển thị ảnh trực tiếp hay ảnh đặt sẵn cho bên kia.

--Tùy chọn khi cuộc gọi bị lôi: Chọn có thử lại cuộc gọi thoại hay không khi cuộc gọi thoại không kết nối được.

--Màn hì̀nh chính: Chọn một hình ảnh để hiển thị trên màn hình chính.

--Kích cỡ màn hì̀nh chính: Đặt kích cỡ màn hình chính.

--Chuyển hướng cuộc gọi: Chuyển hướng cuộc gọi đến sang một số khác.

--Chặn cuộc gọi: Chặn cuộc gọi từ các số được chỉ định.

--Tự động gọi lại: Đặt có tự động gọi lại một cuộc gọi đã bị ngắt kết nối hay không.

Cuộc gọi ả̉o: Tùy chỉnh cài đặt cho các cuộc gọi ảo. tr. 39

››Tin nhắn

Tùy chỉnh cài đặt cho các tính năng nhắn tin:

Cài đặt chung:

--Giữ 1 bả̉n sao: Đặt có lưu một bản sao tin nhắn hay không.

--Xóa theo thư mục: Chọn thư mục tin nhắn để xóa.

--Tự xóa: Đặt có tự động xóa các tin nhắn hay không.

--Chặn tin nhắn: Chặn tin nhắn từ các địa chỉ xác định và tin nhắn có chứa các chủ đề xác định.

Cài đặt 117