Trong khi duyệt trang web, sử dụng các tùy chọn sau đây:

Để phóng to hoặc thu nhỏ̉, hãy chạm hai lần vào màn hình. Bạn cũng có thể đặt hai ngón tay lên màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ̉).

Để dịch một từ, chạm và giữ vào từ bạn muốn dịch và chọn Dịch.

Để sử dụng các tính năng bổ sung, chọn

và chọn một

trong các tùy chọn sau:

 

--Đi đến trang chu: Quay lại trang chủ.

--Gưi đia chi qua: Gửi địa chỉ của trang web hiện tại cho người khác.

--Tìm tư: Tìm thông tin về một từ:

--Loc ảnh: Lưu hoặc gửi hình ảnh từ trang web.

--Cai đăt Internet: Tùy chỉnh các cài đặt của trình duyệt.

››Đánh dấu các trang web yêu thích

Bạn có thể đánh dấu các trang web thường xuyên ghé thăm để truy cập nhanh. Trong khi di chuyển tới trang web, chọn để đánh dấu trang web hiện tại.

Nếu biết địa chỉ của trang web, bạn có thể thêm thủ công một trang. Để thêm trang hay dùng,

1

Ở chế độ Menu, chọn Internet .

2

Chọn Thêm.

3

Nhập tiêu đề trang và địa chỉ trang web (URL).

4

Chọn Lưu.

››

 

1

Tùy chỉnh các cài đặt trì̀nh duyệ̣t

Ở chế độ Menu, chọn Internet

Cài đặt

 

Internet.

 

86Web