Để bắt đầu trình chiếu với ảnh và video, chọn . Chạm vào màn hình để dừng trình chiếu.

Để xem thông tin chi tiết của ảnh, chọn .

Để đăng ký các khuôn mặt trong ảnh vào cơ sở dữ liệu,

chọn .

Để sắp xếp ảnh theo khuôn mặt, chọn Duyệ̣t Media Hiên thi theo Ngườ̀i một khuôn mặt.

Để xóa một bức ảnh, chọn Xóa OK.

Để sử dụng các tính năng bổ sung khi sử dụng ảnh, chọn

và một trong các tùy chọn sau:

--Gửi qua: Gửi ảnh cho người khác qua tin nhắn đa phương tiện, email hoặc tính năng không dây Bluetooth. Bạn cũng có thể gửi ảnh sang thiết bị hỗ trợ DLNA qua AllShare.

--Tả̉i lên: Đăng ảnh lên website cộng đồng hoặc blog.

--Chọn làm: Chọn ảnh làm hình nền hoặc ảnh nhận dạng người gọi cho một số liên lạc.

--Sửa tag: Thêm hoặc sửa thẻ để phân loại ảnh.

--Sửa: Sửa ảnh. tr. 65

--In qua Bluetooth: In ảnh bằng tính năng không dây Bluetooth.

--Tạo phim: Tạo file video. tr. 67

››

1

Phát video

Ở chế độ Menu, chọn Duyệ̣t Media.

2

Chọn một video (có biểu tượng phát) để phát.

3

Chọn để bắt đầu phát.

4

Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo. tr. 62

››Sửa ả̉nh

Sửa ảnh và áp dụng các hiệu ứng vui nhộn.

Điều chỉnh ả̉nh

1

Ở chế độ Menu, chọn Duyệ̣t Media hình ảnh.

2

Chọn

Sửa.

Giải trí 65