10Di chuyển văn bản đã thêm và chọn Lưu.

Để thay đổi thuộc tính hoặc màu của văn bản, chọn một biểu tượng ở trên cùng màn hình.

11 Chọn Cham vao đây đê thêm nhac nên thể loại âm thanh âm thanh Thêm.

12Chọn để thêm hiệu ứng chuyển tiếp giữa các hình ảnh hoặc video.

13Chọn Cài đặt để thay đổi độ phân giải video, vị trí bộ nhớ để lưu video mới, và âm lượng video mặc định.

14Khi bạn hoàn tất, chọn Tao phim.

15Nhập tên file mới cho video và chọn Hoàn tất. 16Để xem trước file, chọn OK (nếu cần).

Cắt một đoạn của video

1 Nhập video.

2

Chọn video Căt môt đoan.

3

Chọn

để bắt đầu phát.

4

Di chuyển

sang vị trí bạn muốn bắt đầu video mới.

5

Di chuyển

sang vị trí bạn muốn kết thúc video mới.

6

Chọn H.tất.

 

7

Lưu video đã được biên tập với tên file mới.

Tách video

 

1

Nhập video.

 

2

Chọn video Chia tach.

3

Chọn

để bắt đầu phát.

4

Di chuyển

sang vị trí bạn muốn chia file thành hai clip.

5

Chọn H.tất.

 

68Giải trí