Tiế́p theo là — thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn Soạn thảo (nghĩa là Tin nhắn, tiếp theo là Soạn thảo)

[ ] Ngoăc vuông—cac phim cua thiêt bi; ví dụ: [] (thể hiện phím Nguồn/Kết thúc)

Bả̉n quyền

Bản quyền © 2010 Samsung Electronics

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được sao chép, phân phối, dịch nghĩa, hoặc lan truyền tài liệu hướng dẫn sử dụng này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, như điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chụp, ghi, hoặc lưu trữ trong bất kỳ phương tiện lưu trữ thông tin và hệ thống truy xuất nào, mà chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệ̣u

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên điện thoại này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

SAMSUNG, và biểu trưng SAMSUNG là thương hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics.

Bluetooth® là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.

Oracle và Java được đăng ký thương hiệu của Oracle và/ hoặc các chi nhánh. Các tên khác có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation.

là các thương hiệu của SRS Labs, Inc. Các công nghệ CS Headphone và WOW HD được tích hợp theo giấy phép của SRS Labs, Inc.

4Sử dụng sách hướng dẫn này