Thông tin cá nhân

Danh bạ

Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh sách các số liên lạc cá nhân hoặc công việc lưu trên bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể lưu tên, số điện thoại di động, số điện thoại nhà, địa chỉ email, sinh nhật và nhiều thông tin khác.

››

1

Tạo số́ liên lạc

Ở chế độ Menu, chọn Danh bạ Tạo.

2

Nhập thông tin số liên lạc.

3

Chọn H.tất để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Bạn cũng có thể tạo số liên lạc từ màn hình quay số.

1

Ở chế độ Chờ, chọn Bàn phím và nhập số điện thoại.

2

Chọn Thêm vào danh bạ Tạo danh bạ.

3

Nhập thông tin số liên lạc.

4

Chọn H.tất để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

››

1

Tì̀m một số́ liên lạc

Ở chế độ Menu, chọn Danh bạ.

2

Chọn Tì̀m kiế́m và nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên

 

bạn muốn tìm.

 

Từ danh sách số liên lạc, bạn có thể thực hiện cuộc gọi

 

hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến một số liên lạc bằng

 

cách gõ nhanh số liên lạc sang bên trái hoặc phải.

3

Chọn tên của số liên lạc từ danh sách số liên lạc.

Thông tin cá nhân 77