3

Tạo một tin nhắn đa phương tiện, với chủ đề và phần

 

đính kèm mong muốn, để sử dụng làm tin nhắn soạn

4

sẵn. tr. 44

Chọn Lưu.

Bây giờ bạn có thể sử dụng tin nhắn đa phương tiện soạn sẵn để tạo tin nhắn đa phương tiện mới. Từ danh sách thẻ MMS, chạm và giữ mẫu và chọn Gửi. Tin nhắn soạn sẵn sẽ mở ra như một tin nhắn đa phương tiện mới.

››Tạo thư mục để quả̉n lý tin nhắn

Tìm hiểu cách tạo thư mục để quản lý các tin nhắn theo thứ tự ưu tiên và nhu cầu của bạn.

1

Ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn.

2

Chọn

Thư mục của bạn Tạo.

3

Nhập tên thư mục mới và chọn H.tất.

Bây giờ, bạn có thể di chuyển các tin nhắn quan trọng từ hộp thư đến hoặc hộp thư đã gửi sang một thư mục tùy chỉnh để quản lý dễ dàng hơn hoặc để tránh vô tình xóa chúng.

Email

Tìm hiểu cách tạo và gửi tin nhắn email, và xem hoặc quản lý các tin nhắn đã gửi hoặc nhận.

››Thiế́t lập tài khoả̉n email và cấu hì̀nh

Ngoài tài khoản email được thiết lập trước bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn, bạn có thể thêm các tài khoản email cá nhân của mình. Tương tự, bạn có thể thêm cấu hình kết nối của riêng mình để sử dụng các dịch vụ email.

Thiế́t lập tài khoả̉n email

1 Ở chế độ Menu, chọn Email Khác.

Để cài đặt tài khoản cho một dịch vụ email cụ thể, chọn tên dịch vụ.

Liên lạc 47