5 Nhập thông tin chi tiết của tài khoản.

“Thiết lập tài khoản email” (tr. 47)

6 Khi đã hoàn tất, chọn Đặt.

Nếu bạn đã tạo nhiều hơn hai tài khoản, bạn có thể thay đổi thứ tự các tài khoản trong danh sách. Chọn Ưu tiên.

››Xóa hoặc sửa tài khoả̉n của bạn

1

Ở chế độ Menu, chọn Cac tai khoản.

2

Chọn tài khoản để xóa hoặc sửa.

 

Để sửa tài khoản, chọn tài khoản và thay đổi chi tiết

 

Lưu.

 

Để xóa tài khoản, chọn Xóa OK.

 

Thay đổi lịch trì̀nh đồng bộ tự động

››

1

Ở chế độ Menu, chọn Cac tai khoản.

2

Chọn .

3

Chọn khoảng thời gian để đồng bộ dữ liệu với tài khoản

 

của bạn và chọn Đặt.

Nếu bạn là người dùng cao cấp, bạn có thể lập cấu hình các cài đặt cho lịch biểu giờ cao điểm để đồng bộ dữ liệu.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cac tai khoản.

2

Chọn Đồng bộ push.

3

Đặt các ngày cao điểm và giờ cao điểm và chọn Lưu.

4

Chọn dấu chấm cạnh Đồng bộ push.

File của bạn

Tìm hiểu cách truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả file ảnh, video, nhạc, đoạn âm thanh và các loại file khác lưu trên điện thoại hoặc thẻ nhớ.

››Định dạng file được hỗ trợ

Điện thoại này hỗ trợ các định dạng file sau:

108Công cụ