››Thêm các ô mới vào màn hì̀nh chờ̀

Bạn có thể thêm các ô mới vào màn hình chờ để sắp xếp các widget theo ưu tiên và nhu cầu của mình.

1

Ở chế độ Chờ, chọn Widget ở góc trên bên trái của màn

2

hình.

Xoay điện thoại sang kiểu xem ngang.

3

Chọn để thêm các ô mới vào màn hình chờ.

 

Bạn có thể thêm đến 10 ô.

 

Chọn để xóa ô khỏ̉i màn hình chờ.

4

Xoay điện thoại theo chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

5

dọc.

Chọn Hoàn tất ở góc phía trên bên trái của màn hình.

››

1

Đặt thờ̀i gian hiệ̣n tại

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Ngay va giờ.

2

Chọn tùy chọn múi giờ và chọn một múi giờ.

3

Nhập ngày và giờ hiện tại, và đặt định dạng ngày và giờ.

4

Chọn Trở về.

››

1

Điều chỉnh âm lượng của phím

Ở chế độ Chờ, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.

2

Điều chỉnh âm lượng của phím bằng cách bấm phím Âm

 

lượng hoặc kéo thanh trượt.

››Điều chỉnh cườ̀ng độ rung của màn hì̀nh cả̉m ứ́ng

Bạn có thể điều chỉnh cường độ rung phản hồi khi chạm vào màn hình của điện thoại.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Cài đặt chung

2

Cham.

Kéo thanh trượt dưới Rung phả̉n hồi để điều chỉnh

3

cường độ rung.

Chọn Đặt.

Bắt đầu 27