››Mở file của ngườ̀i khác trên điệ̣n thoại của bạn

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i AllShare.

2

Chọn

cạnh Mơ file từ server trên điện thoai cua

 

ban.

 

 

Điện thoại của bạn tự động tìm kiếm các điện thoại hỗ

3

trợ DLNA.

Chọn một điện thoại làm máy chủ phương tiện—điện

4

thoại có chứa file phương tiện.

Chọn thể loại phương tiện và một file.

5

Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện

 

thoại.

 

››Mở file của một điệ̣n thoại trên điệ̣n thoại khác

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i AllShare.

2

Chọn

cạnh Mơ file từ server trên trì̀nh xem khác

 

thông qua điệ̣n thoại của bạn.

 

Điện thoại của bạn tự động tìm kiếm các điện thoại hỗ

3

trợ DLNA.

Chọn một điện thoại làm máy chủ phương tiện—điện

4

thoại có chứa file phương tiện.

Chọn thể loại phương tiện và một file.

5

Chọn trình xem—chương trình sẽ mở file phương tiện.

6

Quá trình phát bắt đầu ở trình xem được chọn.

Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện

 

thoại.

Mobile AP

Tìm hiểu về tính năng Mobile AP, tính năng này sẽ đặt điện thoại của bạn làm một AP (Điểm truy cập) không dây để kết nối với internet trên các thiết bị mạng khác.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Mobile AP.

2

Chọn Mobile AP ở trên cùng để kích hoạt tính năng

3

Mobile AP.

Chọn OK để xác nhận.

Kết nối 99