Cài đặt
nhớ của điện thoại.
khi lưu file.
Xóa bộ nhớ điệ̣n thoại: Xóa dữ liệu được chọn khỏ̉i bộ
Bộ nhớ mặc định: Chọn vị trí bộ nhớ mặc định sẽ sử dụng
Thông tin bộ nhớ: Xem các loại file khác nhau trong bộ nhớ đã sử dụng hoặc có sẵn.
Bộ nhớ
Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để kiểm soát việc sử dụng bộ nhớ của điện thoại:
Chi tiế́t thẻ nhớ: Khi lắp thẻ nhớ, truy cập thông tin chi tiết về thẻ nhớ của bạn. Bạn cũng có thể định dạng hoặc đổi tên thẻ nhớ.
Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu đã chọn khỏ̉i thẻ.

Theo dõi điệ̣n thoại: Bật hoặc tắt tính năng theo dõi điện thoại để giúp bạn định vị điện thoại khi bị mất hoặc lấy cắp. tr. 30

Thay đôi măt mâ: Đổi mật mã của điện thoại.

Khoa may vao SIM: Bật hoặc tắt tính năng khóa SIM để yêu cầu mật mã SIM khi đổi thẻ SIM hoặc USIM.

Khoa mã PIN: Bật hoặc tắt tính năng khóa mã PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng điện thoại.

Thay đổi mã PIN: Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.

Chế đô giơi han goi (FDN): Bật hoặc tắt chế độ FDN để giới hạn cuộc gọi đến các số điện thoại trong danh sách FDN.

Thay đổi mã PIN 2: Đổi mã PIN2, sử dụng để bảo vệ mã PIN chính.

123