Xóa tất cả̉

Xoa cac cai đăt: Đặt lại các cài đặt khác nhau về giá trị mặc định của nhà máy. Chọn các cài đặt cần xóa. Bạn phải nhập mật mã điện thoại để xóa các cài đặt.

Xoa tât cả: Xóa tất cả dữ liệu và đặt lại các cài đặt khác nhau về giá trị mặc định của nhà máy. Bạn phải nhập mật mã điện thoại để xóa các cài đặt.

Thông tin điệ̣n thoại

Thông tin hệ̣ thố́ng: Chọn mức pin, mức sử dụng CPU và dung lượng bộ nhớ lưu trữ hiện tại. Bạn cũng có thể kiểm tra số hiệu kiểu máy của điện thoại, và địa chỉ MAC của Bluetooth và Wi-Fi.

DivX(R) VOD: Kiểm tra mã đăng ký và hủy đăng ký. Để phát các file video DivX, bạn cần phải đăng ký điện thoại với mã tại trang web DivX.

Cac giây phép nguồn mở: Kiểm tra giấy phép nguồn mở của các chương trình được tải về.

Cập nhật chương trì̀nh

Kiểm tra cập nhật firmware và tải về các firmware mới cho điện thoại của bạn. Để sử dụng menu này, bạn phải có một tài khoản Samsung.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực bạn ở.

Ứng dụng SIM

Sử dụng nhiều dịch vụ bổ sung do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Tùy thuộc vào thẻ SIM hoặc USIM, menu này có thể sẵn có nhưng được đặt tên khác nhau.

124Cài đặt