3

Chọn

Tìm đai.

4

Chọn OK để xác nhận (nếu cần).

Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.

››Thêm một đài FM vào danh sách kênh yêu thích

1

Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.

2

Ở chế độ Menu, chọn Đài FM.

3

Chọn

để bật đài FM.

4

Cuộn đến đài FM mong muốn.

5

Chọn

để thêm vào danh sách kênh yêu thích.

››Tùy chỉnh cài đặt đài FM

1 Ở chế độ Menu, chọn Đài FM.

2 Chọn Cài đặt.

3

4

Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh đài FM:

Lưa chon

Chức năng

Chon loc tân sô

Đặt cho đài FM cố dò lại đài khi tín

hiệu yếu hay không.

 

Tự động tắt

Đặt cho đài FM tự động tắt sau một

đài FM

khoảng thời gian được chỉ định.

Lưu trư

Đặt vị trí bộ nhớ để lưu các đoạn

âm thanh đã ghi.

 

Tên mặc định

Đặt tên mặc định cho các đoạn âm

của các file ghi

thanh đã ghi.

Khi đã hoàn tất, chọn Trở về.

Giải trí 75