Email ..............................................................

47

IM ...................................................................

50

Social Hub .....................................................

51

Giả̉i trí ...............................................

52

Máy ả̉nh ........................................................

52

Máy xem video .............................................

62

Duyệ̣t Media .................................................

64

Máy nghe nhạc .............................................

69

Đài FM ...........................................................

73

Trò chơi và ứ́ng dụng ..................................

76

Thông tin cá nhân ............................

77

Danh bạ .........................................................

77

Lịch năm ........................................................

80

Nhiệ̣m vụ .......................................................

81

Ghi chú ..........................................................

82

Ghi âm ...........................................................

82

Web ...................................................

84

Internet ..........................................................

84

Samsung Apps .............................................

88

Đồng bộ hoa .................................................

89

Các trang web cộng đồng ..........................

90

Dẫn hướng ....................................................

90

Nội dung 7