2

Chọn để ghi một phần của bài hát.

3

Sau 10 giây, quá trình ghi sẽ tự động dừng.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để gửi đoạn ghi đó

 

đến máy chủ cung cấp thông tin nhạc.

››

 

 

Thêm bài hát vào danh sách mong

1

muố́n

 

Từ danh sách kết quả nhận diện nhạc hoặc các file nhạc

 

tương tự, chọn Thêm vao d.sach mong muốn để lưu file

2

nhạc vào danh sách yêu thích.

Để xem các bài hát khác trong danh sách yêu thích, chọn

 

Nhạc D.sách yêu thích.

Đài FM

Tìm hiểu cách nghe nhạc và tin tức trên đài FM. Để nghe đài FM, bạn phải cắm tai nghe đi kèm, tai nghe này có tác dụng như một chiếc ăngten vô tuyến.

››

 

 

 

1

Nghe đài FM

 

 

 

Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.

 

 

 

2

Ở chế độ Menu, chọn Đài FM.

 

 

 

3

Chọn OK để bắt đầu tự động dò sóng.

 

Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.

 

Lần đầu tiên bật đài FM, bạn sẽ được nhắc bắt đầu

 

dò tự động.

 

 

 

4

Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải trí 73