Các biểu tượng chỉ báo

 

 

 

 

 

Biểu tượng

Định nghĩa

 

››

 

Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác

 

 

Đã đồng bộ với máy chủ web

nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp

 

 

 

 

dịch vụ.

 

 

 

 

 

 

Đã bật Bluetooth

 

 

 

 

 

Biểu tượng

Định nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

Đã kết nối với tai nghe hoặc bộ thiết bị

 

 

Cường độ tín hiệu

 

 

Bluetooth không dây dùng trong xe hơi

 

 

 

 

Đang thực hiện cuộc gọi thoại

 

 

 

 

 

 

Đã bật chế độ Máy bay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang thực hiện cuộ gọi video

 

 

 

 

 

 

Đang tìm kiếm mạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi

 

 

 

 

 

 

Đã kết nối với mạng GPRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang đồng bộ với máy tính

 

 

 

 

 

 

Đã kết nối với mạng EDGE

 

 

 

 

 

 

Đã lắp thẻ nhớ

 

 

 

 

 

 

Đã kết nối với mạng UMTS

 

 

 

 

 

 

Tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã kết nối với mạng HSDPA

 

Tin nhắn email mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã kết nối Wi-Fi

 

Tin nhắn thư thoai mơi

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc gọi nhỡ

20Bắt đầu