تنظيمات

تعاس و خیرات

.دیهد رییغت ار اهنآ ای دینک ادیپ یسرتسد هاگتسد رد خیرات و نامز شیامن یگنوگچ لرتنک یارب ریز تامیظنت هب

.دینزب هبرض تعاس و خیرات یور ،تامیظنت هحفص رد

.دنوش میظنت ًاددجم دیاب خیرات و نامز ،دوش جراخ هاگتسد زا ای یلاخ ًلاماک یرتاب رگا

روطب خیرات و تعاس ،دنراد یتوافتم خیرات و تعاس هک دینک یم رفس یقطانم هب یتقو :راکدوخ خیرات و نامز

.دنوش یم زور هب راکدوخ

تاعلاطا ،فلتخم ینامز قطان نیب ییاجباج ماگنه هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :راکدوخ ینامز هقطنم

.دنک تفایرد هکبش زا ار یلحم تقو

.دینک میظنت یتسد تروصب ار ینونک خیرات :خیرات میظنت

.دینک میظنت یتسد تروصب ار ینونک تعاس :تعاس ميظنت

.دینک باختنا ار یلصا ینامز هقطنم :ینامز هقطنم باختنا

.هدب شیامن هتعاس-24 لکش هب ار تعاس :هتعاس ۲۴ بلاق زا هدافتسا

.دینک باختنا ار خیرات شیامن هوحن :خیرات بلاق باختنا

ربراک یامنهار

ادیپ علاطا مهم تامیظنت ای یدربراک یاه همانرب و هاگتسد زا هدافتسا هوحن هرابرد ات دینک هدهاشم ار امنهار تاعلاطا

.دینک

.دینزب هبرض ربراک یامنهار یور ،تامیظنت هحفص رد

هاگتسد هرابرد

.دییامن یناسرزور‎هب ار هاگتسد رازفا‎مرن ای دینک شیاریو ار هاگتسد مان ،دینک ادیپ یسرتسد هاگتسد تاعلاطا هب

.دینزب هبرض هاگتسد هرابرد یور ،تامیظنت هحفص رد

100