تنظيمات

یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت

.دیهد رییغت اه هداد و تامیظنت تیریدم یارب ار تامیظنت

.دینزب هبرض یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت یور ،تامیظنت هحفص رد

هخسن گنوسماس رورس رد همانرب یاه هداد و نات یصخش تاعلاطا زا :نم هداد زا نابیتشپ هخسن هیهت• هخسن اه هداد زا راکدوخ روط هب هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد دیناوت یم نینچمه .دینک هیهت نابیتشپ

.دنک هیهت نابیتشپ

.دینک یبایزاب گنوسماس باسح زا ،دیدرک یریگ نابیتشپ ًلابق هک ار همانرب یاه هداد و تاعلاطا :یبایزاب

.دینک شیاریو ای میظنت یریگ نابیتشپ یارب ار دوخ Google باسح :نابیتشپ باسح

امش تامیظنت و اه همانرب تاعلاطا زا ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :نم هداد زا نابیتشپ هخسن هیهت

.دوش یریگ نابیتشپ ،Google رورس یور

ماگنه Google رورس زا ار همانرب یاه هداد و تامیظنت هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :راکدوخ یبایزاب

.دنک یبایزاب راکدوخ روط هب ،اه همانرب ددجم بصن

ار امش یاه هداد همه و دنادرگ یم زاب هناخراک ضرف شیپ تلاح هب ار امش تامیظنت :هناخراک هداد یناشنزاب

.دنک یم فذح

یدورو و نابز

.دنشابن سرتسد رد تسا نکمم هدش باختنا نابز هب هتسب اه هنیزگ زا یضعب .دیهد رییغت نتم دورو یارب ار تامیظنت

.دینزب هبرض یدورو و نابز یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک باختنا اه همانرب و اهونم همه شیامن یارب نابز کی :نابز

.دینک باختنا نتم ندرک دراو یارب ار ضرف شیپ دیلک هحفص عون :ضرف‌شیپ دیلک‌هحفص

.دیهد رییغت ار گنوسماس دیلک هحفص تامیظنت :گنوسماس دیلک هحفص

.دیهد رییغت ار یتوص یدورو تامیظنت :Google یتوص پیات

ره یارب ار تامیظنت دیناوت یم نینچمه .دینک باختنا ضرف شیپ یتوص یدورو سیورس کی :ادص یدورو

.دیهد رییغت سیورس

.دیهد رییغت ار راتفگ هب نتم لیدبت هب طوبرم تامیظنت :راتفگ هب نتم یاه هنیزگ

.دینک میظنت ار هاگتسد هب لصتم یوجتسج هحفص ای سوام رگ هراشا تعرس :رگ هراشا تعرس

98