تنظيمات

یسرتسد تیلباق

.دیهد ماجنا هاگتسد هب یسرتسد دوبهب یارب ار یفلتخم تامیظنت

.دینزب هبرض یسرتسد تیلباق یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک یشرافس ار تامیظنت ،دنراد ییانیب لکشم هک یناربراک یارب یسرتسد تیلباق دوبهب یارب :ییانیب

.دینک یشرافس ار تامیظنت ،دنراد ییاونش لکشم هک یناربراک یارب یسرتسد تیلباق دوبهب یارب :ییاونش

،دنهد ناشن شنکاو دنناوت یمن تعرس هب هک یناربراک یارب یسرتسد تیلباق دوبهب یارب :طابترا و تراهم

.دینک یشرافس ار تامیظنت

.دیهد رییغت هحفص لفق ندرک زاب یارب ار تهج یبیکرت تامیظنت :تهج اب ندرک لفق

راشف تعرس هب راب هس ار یلصا هحفص دیلک هک یماگنه ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :میقتسم یسرتسد

.دنک زاب ار یباختنا یسرتسد تیلباق یاهونم ،دیهد یم

رادشه امش هب ،دیا هدرکن یسررب هک ییاه‌نلاعا دروم رد هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :نلاعا روآدای

.دهد

.دیهد رییغت ار اه‌سامت هب نداد نایاپ ای نداد خساپ شور :اه‌سامت هب نداد نایاپ و ییوگ‌خساپ

یاه‌سامت ،نآ ندیشک یاج هب همکد یور ندز هبرض اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هبرض کت تلاح

.دینک لرتنک ار اه‌نلاعا ای یدورو

.دیراذگب کارتشا هب فلتخم یاه هاگتسد نیب ار یسرتسد تیلباق تامیظنت :یسرتسد تیلباق تیریدم

.دییامن هدهاشم ار هاگتسد رد هدش بصن یسرتسد تیلباق یاه‌سیورس :تامدخ

96