مقدمات

.دننک تفایرد هیدییأت )FCC( "لاردف تاطابترا هتیمک" زا اه هاگتسد زا یضعب تسا مزلا ،لدم ای هقطنم هب هتسب• ،FCC هسانش هدهاشم یارب .دینیبب ار هاگتسد FCC هسانش دیناوت یم ،دشاب FCC دییأت دروم ناتهاگتسد رگا

.دینزب هبرض هاگتسد هرابرد تاميظنت همانرب یور

ییامنهار یاهدامن

دوش نارگید ای امش یگدید بیسآ بجوم دناوت یم هک ییاه تیعضو :راطخا

دوش لیاسو ریاس ای امش هاگتسد ندید بیسآ بجوم دناوت یم هک ییاه تیعضو :رادشه

تاعلاطا ریاس ای هدافتسا یاهدنفرت ،تاکن :هجوت

لوصحم هبعج تایوتحم

:تسا دوجوم نآ رد ریز ملاقا دیوش نئمطم و دییامن ینیبزاب ار لوصحم هبعج هاگتسد•

عیرس عورش یامنهار•

سیورس هدنهد هئارا ای هیحان هب هتسب تسا نکمم یبناج مزاول هنوگ ره و هاگتسد هارمه هدش هئارا ملاقا•

.دنک توافت

رگید یاه هاگتسد اب تسا نکمم و دنا هدش یحارط هاگتسد نیا اب هدافتسا یارب طقف هدش هئارا ملاقا•

.دنشابن راگزاس

.دننک رییغت یلبق علاطا نودب دنناوت یم تاصخشم و رهاظ•

زا ،دیرخ زا لبق .دینک یرادیرخ دوخ یلحم گنوسماس هاگشورف زا ار رتشیب یبناج مزاول دیناوت یم•

.دینک لصاح نانیمطا دوخ هاگتسد اب یبناج مزاول یراگزاس

تسا نکمم هدشن دییأت یبناج مزاول زا هدافتسا .دینک هدافتسا گنوسماس دییأت دروم یبناج مزاول زا طقف• یمن رارق همان تنامض ششوپ تحت هک دوش هاگتسد درکراک رد یتلاکشم و تسردان درکلمع بجوم

.دریگ

هرابرد رتشیب تاعلاطا یارب .دشاب ریغتم دناوت یم هدنزاس یاه تکرش هب هتسب ،دوجوم یبناج مزاول•

.دینک هعجارم گنوسماس تیاس بو هب ،دوجوم یبناج مزاول

5