ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

یرادربسکع رتشیب یاه هنیزگ

.دینک حلاصا یرادربریوصت یاه تلاح زا هدافتسا اب فلتخم یاه هولج لامعا اب ار اهنآ و دیریگب سکع یرس کی

.تسین سرتسد رد تلاح نیا رد سکع نتفرگ ماگنه موز یگژیو

.دینزب هبرض یرادربسکع رتشیب یاه هنیزگ تلاح یور ،شیامن شیپ هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یور2 2

.دهد یم ناشن ار هدافتسا لباق نتفرگ سکع یاه تلاح و هتفرگ سکع نیدنچ ،هاگتسد

.دینک هفاضا اه سکع هب هولج کی و دینک باختنا نتفرگ سکع تلاح کی3 3

هب ار هحفص ،اه سکع ریاس هدهاشم یارب .دینک هریخذ ار یرس رد دوجوم سکع نیرتهب :سکع نیرتهب

.دنک یم صخشم اب ار نآ و هدرک داهنشیپ ار سکع نیرتهب ،هاگتسد .دیهد تکرح پچ ای تسار

کاپ ار هتساوخان کرحتم یایشا ات دینزب هبرض یور .دینک کاپ ار هتساوخان کرحتم یایشا :نک‌کاپ

.دوش ینادرگزاب یلصا سکع ات دینزب هبرض یور .دینک

اب .دینک بیکرت ،تسا تکرح ریسم هدنهد ناشن هک ریوصت کی داجیا یارب ار سکع یرس دنچ :مارد سکع

.دینک هدرتسگ ریوصت رد ار تکرح ریسم ،هحفص یاهتنا زا رتشیب یاه‌سکع باختنا

عیرس تکرح لاح رد هژوس هک دسرب رظن هب ات دینک لامعا هژوس هنیمز سپ هب هولج کی :سکع ییاجباج• یرات هیواز ات دینزب هبرض کرحتم رات یور .دینک باختنا ار هژوس کی ات دینزب هبرض ءایشا یور .تسا فارطا رد هریاد کی دوخ تشگنا طسوت و دینزب هبرض یور .دیهد رییغت ار هنیمز سپ هب لامعا لباق

.دیشکب ار میظنت راون ،هنیمز سپ یرات حطس میظنت یارب .دوش میظنت یرات هیواز ات دیشکب گرزب هریاد

.دینزب هبرض هریخذ یور ،اه سکع شیاریو نایاپ زا سپ4 4

58