تنظيمات

هارمه نفلت یاه هکبش

.دینک نییعت ار نییعت هارمه نفلت هکبش تامیظنت

.دینزب هبرض هارمه نفلت یاه هکبش یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک هدافتسا گنیمور ماگنه رد تنرتنیا زا ات دینک میظنت یروط ار هاگتسد :گنیمور ماگنه اتید

.دینک میظنت ار )APN( یسرتسد طاقن مان :یبایتسد هطقن یاه مان

.دینک باختنا ار هکبش عون کی :هکبش تلاح

.دیوش دراو یتسد تروص هب هکبش کی هب و دینک وجتسج ار دوجوم یاه هکبش :هکبش یاهروتارپا

رتشیب لاصتا تامیظنت

اه هنیزگ

.دینک یشرافس اه تیلباق ریاس لرتنک یارب ار تامیظنت

.دینزب هبرض رتشیب لاصتا تامیظنت یور ،تامیظنت هحفص رد

دیناوت یم اه لیاف پاچ یارب .دینک نییعت ار هاگتسد رد هدش بصن یاه هنوزفا هب طوبرم تامیظنت :پاچ• هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هفاضا یتسد تروصب ار رگپاچ کی ای دینک وجتسج ار دوجوم یاهرگپاچ

.دینک هعجارم پاچ

هکبش قیرطزا تیاباگم ۳۰ زا رتگرزب یاه لیاف رت عیرس دولناد یارب یگژیو نیا زا :دولناد هدننک‌تیوقتدولناد هدننک‌تیوقت هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هدافتسا نامزمه تروص هب هارمه نفلت و Wi-Fi یاه

.دینک هعجارم

.)VPN( یزاجم یصخش یاه هکبش هب لاصتا و میظنت :VPN

.دینک باختنا ار مایپ لدابت رد هدافتسا یارب ضرف‌شیپ همانرب :ضرف‌شیپ یناسر‌مایپ همانرب

یارب هنیزگ نیا زا .تسا سرتسد رد تنرتا هنیزگ تسا لصو هاگتسد هب تنرتا روتپادآ کی هکیماگنه :تنرتا

.دینک هدافتسا هکبش میظنت و تنرتا تیلباق یزاسلاعف

85