تنظيمات

ثوتولب یاه‌هاگتسد طابترا عطق

.دینزب هبرض ثوتولب یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دهد‌یم ناشن یتسرهف رد ار هدش تفج یاه‌هاگتسد ،امش هاگتسد

.دینزب هبرض هاگتسد مان رانک رد یور ،طابترا عطق یارب2 2

.دینزب هبرض یزاس طبترمریغ یور3 3

زاورپ تلاح

هدافتسا یا هکبش ریغ تامدخ زا دیناوت یم طقف .دنک یم لاعفریغ هاگتسد رد ار میس یب یاهدرکلمع همه تلاح نیا

.دینک

.دینزب هبرض زاورپ تلاح یور ،تامیظنت هحفص رد

تنرتنیا لاصتا و هارمه نفلت لاصتا هطقن

تنرتنیا یراذگ کارتشا یارب هارمه نفلت لاصتا هطقن کی ناونع هب هاگتسد زا ،تسین سرتسد رد هکبش لاصتا رگا

.دنوش رارقرب ثوتولب ای و USB ای Wi-Fi قیرط زا دنناوت یم تلااصتا .دینک هدافتسا اه‌هاگتسد ریاس اب هارمه

.دینزب هبرض تنرتنیا لاصتا و هارمه نفلت لاصتا هطقن یور ،تامیظنت هحفص رد

.دیوش یبناج یاه‌هنیزه لمحتم تسا نکمم یگژیو نیا زا هدافتسا ماگنه

ای اه هنایار ریاس اب هارمه تنرتنیا یراذگ کارتشا یارب هارمه نفلت لاصتا هطقن زا :هارمه نفلت لاصتا هطقن

.دینک هدافتسا هکبش قیرط زا اه هاگتسد

رگید ای هنایار اب هاگتسد هارمه تنرتنیا کارتشا یارب ثوتولب گنیرتت زا :ثوتولب اب تنرتنیا یراذگ کارتشا

.دینک هدافتسا ثوتولب قیرط زا اه هاگتسد

.دینک هدافتسا USB قیرط زا هنایار اب هاگتسد هارمه تنرتنیا کارتشا یارب USB گنیرتت زا :USB لاصتا

.دنک یم لمع هنایار یارب میس یب مدوم کی ناونع هب امش هاگتسد ،هنایار کی هب لاصتا ماگنه

83