مقدمات

.دیشکب نوریب تراک میس فاکش زا یمارآ هب ار تراک میس ینیس2 2

تمس هب نآ گنر ییلاط تمسق هک یا هنوگ هب دیهد رارق تراک میس ینیس یور ار USIM تراک و تراک میس3 3

.دشاب نییاپ

گنوسماس .دیهدن رارق نارگید رایتخا رد ای هدرکن مگ ار دوخ تراک USIM ای تراک میس ات دیشاب بقارم

.تسین هدش هدیدزد ای هدشمگ یاه تراک زا یشان تمحازم ای بیسآ هنوگ چیه لوئسم

.دیراذگب تراک میس ینیس فاکش نورد ار تراک میس ینیس4 4

تراک USIM ای تراک میس ندرک جراخ

.دوش لش ینیس ات دیهد رارق تراک میس ینیس رد دوجوم خاروس رد ار هدنروآ نوریب نیپ1 1

.دیشکب نوریب تراک میس فاکش زا یمارآ هب ار تراک میس ینیس2 2

.تراک USIM ای تراک میس ندرک جراخ3 3

.دیراذگب تراک میس ینیس فاکش نورد ار تراک میس ینیس4 4

12