ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

اماروناپ

داجیا ار یعیسو هنحص ات دینک لصو رگیدکی هب ار اهنآ سپس و دیریگب یدومع و یقفا یاه سکع زا یا هعومجم

.دییامن

.دینزب هبرض اماروناپ تلاح یور ،شیامن شیپ هحفص رد

:دینک یوریپ تاکن نیا زا ،اماروناپ تلاح زا هدافتسا اب سکع نیرتهب نتفرگ یارب

.دیهد تکرح یگتسهآ هب تهج کی رد ار نیبرود•

.دیراد هگن باق لخاد رد ار ریوصت ،نیبرود بایامن رد•

.دینک یراددوخ هداس راوید ای یلاخ نامسآ دننام صخشمان هنیمز سپ اب ییاه‌سکع نتفرگ زا•

یزاجم سکع

دیناوت یم .دینک داجیا هیواز دنچ رد هژوس زا ییامن ات دیریگب سکع یرس کی نآ زا هژوس رود هب ندیخرچ لاح رد

.دینک هدهاشم فلتخم یایاوز زا ار هژوس ،سکع یور تسار ای پچ تمس هب ناتتشگنا ندیشک اب

.دینزب هبرض یزاجم سکع تلاح یور ،شیامن شیپ هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یور و دیهد رارق شیامن شیپ هحفص طسو رد ار هژوس2 2

.دیهد تکرح سکع دنچ نتفرگ یارب تهج کی رد و هتسهآ هژوس فارطا رد ار هاگتسد3 3

سکع راکدوخ روط هب هاگتسد ،دینک یم فقوتم ار هژوس فارطا شدرگ یتقو ای دوش یم درز ًلاماک شلف یتقو

.دنک یم فقوتم ار نتفرگ

56