ضمیمه

دوش یم رارکت سامت نیحرد ادص

.دیورب رگید ناکم کی هب ای دینک میظنت ادص نازیم میظنت دیلک نداد راشف اب ار ادص نازیم

تسا نییاپ ادص تیفیک هکنیا ای دنوش یم عطق بلغا تنرتنیا ای هارمه نفلت هکبش

.دیا هدرکن دودسم ار هاگتسد یلخاد نتنآ یولج هک دیوش نئمطم•

دوجو لیلد هب دراد ناکما .دوشن رارقرب طابترا تسا نکمم ،دیتسه فیعض لانگیس یاراد قطانم رد یتقو• هرابود و دیورب یرگید لحم هب .دشاب هدش لکشم راچد امش طابترا ،سیورس هدنهد هئارا هاگتسیا رد یتلااکشا

.دینک یعس

رد یتلالاتخا دوجو لیلد هب میس یب هکبش یاه سیورس دراد ناکما ،تکرح نیحرد هاگتسد زا هدافتسا ماگنه•

.دنوش لاعفریغ سیورس هدنهد هئارا هکبش

تسا یلاخ یرتاب دامن

.دینک ژراش ار یرتاب .تسا فیعض امش نفلت یرتاب

)گنوسماس دییأت دروم یاهرژراش دروم رد( دوش یمن ژراش یتسرد هب یرتاب

.دینک لصاح نانیمطا رژراش تسرد لاصتا زا•

.دییامن ضیوعت ار یرتاب و دینک هعجارم گنوسماس تامدخ زکرم هب•

دوش یم یلاخ دیرخ نامز زا رت عیرس یرتاب

شهاک تسا نکمم نآ دیفم ژراش ،دیهد رارق مرگ رایسب ای درس رایسب یامد ضرعم رد ار یرتاب ای هاگتسد رگا•

.دبای

شیازفا یرتاب فرصم ،دینک هدافتسا تنرتنیا ای یزاب ریظن اه همانرب زا یخرب ای یناسر مایپ یاه یگژیو زا رگا•

.دبای یم

.دبای یم شهاک نآ دیفم ژراش نامز رورم هب و تسا یفرصم هدام کی یرتاب•

تسا هدرک غاد امش هاگتسد

تسا نکمم ،ینلاوط تدم هب اه همانرب زا هدافتسا ای ،دنراد زاین یرتشیب شزادرپ هب هک ییاه همانرب زا هدافتسا ماگنه

.دشاب هتشاد امش هاگتسد درکراک ای رمع لوط رب یریثأت دیابن و تسا یداع تیعضو نیا .دوش مرگ امش هاگتسد

103