مقدمات

اه هداد ندادرگزاب ای یریگ نابیتشپ

تاعلاطا زا دیناوت یم .دینک یرادهگن هاگتسد رد نمیا تروص هب ار تامیظنت و همانرب یاه‌هداد ،یصخش تاعلاطا هداد یبایزاب ای یریگ نابیتشپ یارب .دینک ادیپ یسرتسد اهنآ هب ًادعب و دینک یریگ نابیتشپ باسح کی رد دوخ ساسح باسح هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیوش دراو دوخ گنوسماس کارتشا ای Google باسح متسیس هب دیاب ،اه

.دینک هعجارم یربراک یاه

گنوسماس باسح زا هدافتسا

،دینزب هبرض نم هداد زا نابیتشپ هخسن یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت تاميظنت یور اه همانرب هحفص رد هبرض دینک هیهت نابیتشپ هخسن لااح نیمه یور سپس و دینک باختنا ار نابیتشپ هخسن هیهت یارب رظن دروم دراوم

.دینزب

.دینزب هبرض راکدوخ یریگ‌نابیتشپ دیلک یور رب ،اه هداد زا راکدوخ یریگ نابیتشپ تهج هاگتسد میظنت یارب

فذح هاگتسد زا یلعف تاعلاطا .دینزب هبرض یبایزاب یور ،گنوسماس باسح کی زا هدافتسا اب اه هداد یبایزاب یارب

.دنوش یبایزاب یباختنا دراوم ات دنوش یم

Google باسح زا هدافتسا

هخسن دیلک یور سپس و دینزب هبرض یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت تاميظنت یور ،اه همانرب هحفص رد باسح ناونع‌هب ار باسح کی و دینزب هبرض نابیتشپ باسح یور .دوش لاعف ات دینزب هبرض نم هداد زا نابیتشپ

.دینک باختنا ‌نابیتشپ

هک یماگنه .دوش لاعف ات دینزب هبرض راکدوخ یبایزاب دیلک یور ،Google باسح زا هدافتسا اب اه هداد یبایزاب یارب

.دنوش یم یبایزاب هدش یریگ نابیتشپ تاعلاطا و تامیظنت ،دینک یم بصن فذح ار اه همانرب

ضرف شیپ تامیظنت و تایوتحم هب ندنادرگزاب

تاعلاطا مامت زا ًامتح ،یا هناخراک تامیظنت هب ندنادرگزاب زا لبق .دینک فذح ار هاگتسد یاه‌هداد و تامیظنت همه ندادرگزاب ای یریگ نابیتشپ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هیهت نابیتشپ هخسن هاگتسد یور رب هدش هریخذ مهم

.دینک هعجارم اه هداد

یناشنزاب هناخراک هداد یناشنزاب یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت تاميظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دوش یم یزادنا‌هار هرابود راکدوخ تروص هب هاگتسد .دینزب هبرض همه فذح هاگتسد

40