تامدقم

هیلوا تاکن

هچرتفد نیا ،لوصحم زا حیحص هدافتسا هوحن و ینمیا تاکن زا یهاگآ یارب دوخ هاگتسد زا هدافتسا زا لبق افطل

.دیناوخب تقد هب ار امنهار

.دنا هدش هئارا هاگتسد ضرف شیپ تامیظنت ساسا رب تاحیضوت•

.دنشاب توافتم امش هاگتسد اب تسا نکمم ،رازفا مرن ای سیورس هدنهد هئارا هیحان هب هتسب ،بلاطم زا یخرب•

.دنراذگ یم ریثأت هاگتسد یلک یهدزاب رب ،دننک یم لاغشا ار RAM و CPU زا یدایز مجح هک ییاه همانرب• یتسردب هدافتسا طیحم و هاگتسد تاصخشم هب هتسب تسا نکمم دنتسه طوبرم اوتحم هب هک یدربراک یاه همانرب

.دننکن راک

یتیلوئسم رگید یاه تکرش طسوت هدش هضرع یاه همانرب زا یشان یدرکلمع تلاکشم لابق رد گنوسماس•

.درادن

ای هدش شیاریو یرتسیجر تامیظنت لیلدب هدش داجیا یاه یراگزاسان ای یدرکلمع تلاکشم لوئسم گنوسماس• تسرد بجوم تسا نکمم لماع متسیس یور رب هاوخلد تارییغت لامعا .تسین هتفای رییغت لماع متسیس رازفا مرن

.دوش نآ یاه همانرب ای و هاگتسد ندرکنراک

دودحم هدافتسا یارب هاگتسد نیا رد دوجوم تایوتحم ریاس و ریواصت ،اه یراوید ذغاک ،یتوص عبانم ،رازفا مرن• یرادرب هخسن قح نیناوق ضقن ،هریغ و یراجت دصاقم یارب بلاطم نیا زا هدافتسا و جارختسا .دنراد زوجم

.تسا ناربراک هدهع رب هناسر زا ینوناقریغ هدافتسا تیلوئسم .دوش یم بوسحم

هدافتسا ای راکدوخ یزاس ماگمه ،دولناد و دولپآ ،یناسر مایپ دننام ،هداد یاه سیورس زا هدافتسا یارب تسا نکمم• زا دوش یم هیصوت ،نیگنس یاه هداد لاقتنا یارب .دیوش یفاضا یاه هنیزه لمحتم یبایناکم یاه سیورس زا

.دینک هدافتسا Wi-Fi

نودب تسا نکمم و هدوب یناسر زور هب لومشم ،دنتسه هاگتسد هارمه هک ضرف شیپ یدربراک یاه همانرب• ،دیراد یلاوس هاگتسد هارمه هدش هئارا یدربراک یاه همانرب هرابرد رگا .دنوشن ینابیتشپ رگید ،یلبق علاطا هئارا اب ،ربراک طسوت هدش بصن یدربراک یاه همانرب دروم رد .دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب

.دیریگب سامت طوبرم سیورس ناگدنهد

تسردان درکلمع ثعاب تسا نکمم ،یمسرریغ عبانم زا اهرازفا مرن بصن ای هاگتسد لماع متسیس رد رییغت• زا امش هدافتسا زوجم همانقفاوت فلاخ رب تامادقا نیا .دنوش اه هداد نتفر تسد زا و ندش شودخم ای هاگتسد

.دنک یم لطاب ار امش همانتنامض و هدوب گنوسماس

4