مقدمات

هاگتسد یناسرزور هب

.درک یناسرزور هب رازفا مرن هخسن نیرخآ هب ناوت یم ار هاگتسد

میس یب یناسرزور هب

.دوش یناسرزور هب )FOTA( تنرتنیا قیرط زا رازفا تخس سیورس طسوت امیقتسم دناوت یم هاگتسد

هبرض دوش زورب نونکا رازفا مرن یروآزور هب هاگتسد هرابرد تاميظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب

دولناد یارب .دینزب هبرض راکدوخ یناسرزور هب دیلک یور ،دوجوم یاه‌یناسرزور‌هب راکدوخ یسررب یارب

.دینزب هبرض Wi-Fi طقف یور ،Wi-Fi هب لاصتا تروص رد اهنت اه یناسرزور هب

Smart Switch یناسرزور هب

.دینک یناسرزور هب زارفا مرن هخسن نیرخآ هب ار هاگتسد و دینک لصو هنایار کی هب ار هاگتسد

هعجارم www.samsung.com/smartswitch هب Smart Switch بصن و دولناد یارب ،هنایار رد1 1

.دینک

.دینک ارجا ار Smart Switch همانرب ،هنایار رد2 2

.دینک لصو هنایار هب USB لباک زا هدافتسا اب ار دوخ هاگتسد3 3

ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد ،هاگتسد یناسر زور هب یارب ،تسا دوجوم رازفا مرن یناسر زور هب رگا4 4

.دینک لابند

.دینکن عطق ار USB لباک ای دینکن شوماخ ار هنایار ،هاگتسد یناسر زور هب ماگنه•

تسا نکمم راک نیا ماجنا .دینکن لصو هنایار هب ار رگید یاه هاگتسد ،هاگتسد یناسرزور هب ماگنه• ادج هنایار زا ار رگید یاه هاگتسد همه ،یناسر زور هب زا لبق .دوش یناسر زور هب دنیآرف لخادت ثعاب

.دینک

39