مقدمات

هظفاح تراک

هظفاح تراک بصن

،هظفاح تراک عون و هدنزاس هب هتسب .دنک‌یم ینابیتشپ تیاباگیگ 128 رثکادح ات هظفاح یاه‌تراک زا امش هاگتسد

.دنشابن راگزاس امش هاگتسد اب تسا نکمم هظفاح یاه تراک زا یضعب

راگزاسان تراک زا هدافتسا .دنشابن راگزاس هاگتسد اب لماک روطب تسا نکمم هظفاح یاه تراک یضعب• رد هدش هریخذ ىاه هداد دناوت یم ای دوش هظفاح تراک ای امش هاگتسد ندید بیسآ بجوم تسا نکمم

.دنک شودخم ار تراک

.دشاب لااب هب ور نآ تسار تمس هک دیشاب بقارم ،هظفاح تراک ندرک دراو ماگنه•

تراک رگا .دنک یم ینابیتشپ هظفاح یاه تراک یارب exFAT و FAT یلیاف متسیس زا هاگتسد نیا•

.دنک یم تمرف ون زا ار هظفاح تراک هاگتسد ،دینک بصن یتوافتم یلیاف راتخاس اب یا هدش تمرف هظفاح

.درک دهاوخ هاتوک ار اهنآ رمع لوط ،هظفاح یاه تراک یور اه هداد موادم ندرک کاپ و نتشون• هشوپ رد هظفاح تراک رد دوجوم تاعلاطا تسرهف ،هاگتسد رد هظفاح تراک ندرک بصن ماگنه•

.دوش یم هداد شیامن هظفاح تراک یصخش یاهلياف

۴

۳

۲

۱

13