ضمیمه

تسا تسردان ای دنکُیسمل هحفص شنکاو

.دشاب هتشادن یتسرد درکلمع یسمل هحفص ،یبناج مزاول ای ظفاحم ششوپ لاصتا تروص رد تسا نکمم•

کون ای زیت کون یایشا اب رگا ای دشابن زیمت ،یسمل هحفص سمل ماگنه امش ناتسد رگا ،دیشاب هدیشوپ شکتسد رگا•

.دنکن راک یتسرد هب یسمل هحفص تسا نکمم ،دینزب هبرض هحفص یور ناتناتشگنا

.دنکن لمع تسرد ،دریگب رارق بوطرم یاه طیحم ای بآ ضرعم رد یسمل هحفص هک ینامز تسا نکمم•

.دینک یزادنا هار هرابود ار هاگتسد ،رازفا مرن تقوم یاهاطخ ندرک کاپ یارب•

.تسا هدش یناسرزور هب هخسن نیرتدیدج هب امش هاگتسد رازفا مرن دیوش نئمطم•

.دینک هعجارم گنوسماس تامدخ زکرم هب ،دنیبب بیسآ ای درادرب شارخ یسمل هحفص رگا•

دوش ی وربور یدج تلاکشم اب ای دنک یم ریگ هاگتسد

ودینک شوماخ ار هاگتسد ای دیدنبب ار اه همانرب دشاب مزلا تسا نکمم ،دتفیب راک زا ای دنک ریگ هاگتسد هک یتروص رد ادص نازیم میظنت دیلک و شوماخ/نشور دیلک ،دش لاعفریغ ای داتفا راک زا امش هاگتسد رگا .دینک نشور ار نآ هرابود

.دوش یزادنا هار هرابود ات دیراد هگن و دیهد راشف هیناث 7 زا شیب نامزمه تروص هب ار

تاميظنت یور اه همانرب هحفص رد .دیهد ماجنا ار هناخراک یاه هداد یناشنزاب ،درکن لح ار لکشم راک نیا رگا

لبق .دینزب هبرض همه فذح هاگتسد یناشنزاب هناخراک هداد یناشنزاب یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت ار هاگتسد یور رب هدش هریخذ مهم تاعلاطا مامت زا نابیتشپ یاه‌هخسن هیهت ،هناخراک یاه‌هداد هب یناشنزاب یارجا زا

.دینکن شومارف

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،تسا هدشن فرطرب زونه لکشم رگا

دنوش یمن لصو اه سامت

.دیراد یسرتسد هارمه نفلت تسرد هکبش هب هک دیوش نئمطم•

.دیشاب هدرکن میظنت روبزم نفلت هرامش یارب ار سامت تیدودحم هک دیوش نئمطم•

.دیشاب هدرکن میظنت یدورو نفلت هرامش یارب ار سامت تیدودحم هک دیوش نئمطم•

دنونشب سامت نیح رد ار امش یادص دنناوت یمن نیریاس

.دیشاب هدناشوپن ار هدش هیبعت نوفورکیم یور هک دیوش نئمطم•

.دراد رارق امش ناهد کیدزن نوفورکیم هک دیوش نئمطم•

.تسا تسرد نآ لاصتا هک دیوش نئمطم ،دینک یم هدافتسا تسده زا رگا•

102