مقدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک هدافتسا ریز یاهدرکلمع زا دیناوت یم نلاعا لنپ رد

ﺭﻳﻳﻐﺗ ﺍﺭ ﻊﻳﺭﺳ ﻡﻳﻅﻧﺗ یﺎﻫﻪﻣﮐﺩ ﺏﻳﺗﺭﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻫﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻊﻳﺭﺳ ﻡﻳﻅﻧﺗ یﺎﻫ ﻪﻣﮐﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺕﺎﻣﻳﻅﻧﺗ ﻥﺩﺭﮐ ﺯﺎﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﯽﻳﺎﻧﺷﻭﺭ ﻡﻳﻅﻧﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.S Finder ﻥﺩﺭﮐ ﺯﺎﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻊﻳﺭﺳ ﻝﺎﺻﺗﺍ یﺍﺭﺟﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻭ ﻩﺩﺯ ﻪﺑﺭﺿ ﻥﻼﻋﺍ ﮏﻳ یﻭﺭ ﺭﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻭﺟﻭﻣ ﺕﺎﻧﻼﻋﺍ ﻡﺎﻣﺗ ﻑﺫﺣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻫﺩ ﻡﺎﺟﻧﺍ ﯽﻔﻠﺗﺧﻣ یﺎﻫﺭﺎﮐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عیرس میظنت یاه همکد زا هدافتسا

رد رتشیب یاه همکد هدهاشم یارب .دینزب هبرض اه یگژیو زا یخرب ندرک لاعف یارب عیرس میظنت یاه همکد یور تایئزج اب یتامیظنت دیناوت‌یم ،دیراد هگن و دینزب هبرض یا ‌همکد یور رگا .دیورب تسار ای پچ هب ،اه همکد تمسق

.دینک هدهاشم ار رتشیب

هب ار نآ سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض یا همکد یور ،دینزب هبرض شیاریو یور ،اه همکد بیترت رییغت یارب

.دیشکب یرگید ناکم

S Finder

.دینک هدهاشم ار یعونتم یاوتحم رظن دروم هملک یوجتسج اب

هاگتسد رد اوتحم یوجتسج

.دینزب هبرض S Finder یور و دینک زاب ار نلاعا لنپ

.دییوگب ار رظن دروم هملک و دینزب یور ای دینک دراو وجتسج دلیف رد ار رظن دروم هملک

.دینک باختنا ار رتلیف تايئزج سپس و دینزب هبرض وجتسج دلیف رد رتلیف یاه همکد یور ،رت قیقد جیاتن تفایرد یارب

وجتسج یاه هلوقم میظنت

.دینک میظنت وجتسج یاه هلوقم دیناوت یم صاخ هلوقم کی رد اوتحم یوجتسج یارب

.دینک باختنا ار ییاه هلوقم و دینزب هبرض هدش وجتسج یاه‌ناکم باختنا رتشیب یور

26