ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

تنرتنيا

اهنآ هب ات دینک یراذگ هناشن ار دوخ هقلاع دروم یتنرتنیا تاحفص و دینک رورم ار تنرتنیا ،تاعلاطا یوجتسج یارب

.دیشاب هتشاد یسرتسد یتحار هب

.دینزب هبرض تنرتنيا یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض سردآ تمسق یور2 2

.دینزب هبرض ورب یور سپس و دینک دراو ار ار رظن دروم هملک ای بو سردآ3 3

.دیشکب نییاپ تمس هب یمارآ هب هحفص یور ار دوخ تشگنا ،اهرازبا راون هدهاشم یارب

.ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﯽﻠﺑﻗ ﻪﺣﻔﺻ ﻪﺑ ﺕﺷﮔﺯﺎﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻩﺭﻳﺧﺫ ﺏﻭ ﺕﺎﺣﻔﺻ ،ﺎﻫ ﮏﻧﺎﺷﻧ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺭﻳﺧﺍ ﻩﺩﺷ ﺩﻳﺩﺯﺎﺑ ﻭ ﻩﺩﺷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺣﻔﺻ ﻥﺩﺭﮐﺯﺎﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻪﻧﺎﺑﺯ ﻥﺗﺳﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﯽﻧﻭﻧﮐ ﺏﻭ ﻪﺣﻔﺻ یﺯﺎﺳ ﻩﺯﺎﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﺩﺟ ﻪﻧﺎﺑﺯ ﻥﺩﺭﮐ ﺯﺎﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51