مقدمات

ای یطابترا تلاکشم داجیا ثعاب تسا نکمم راک نیا .دیناشوپن رگید ءایشا ای تسد اب ار نتنآ تمسق•

.دوش یرتاب ندش یلاخ

هدشن دییأت هحفص یاه ظفاحم زا هدافتسا .دوش یم داهنشیپ گنوسماس دییأت دروم هحفص ظفاحم زا هدافتسا•

.ددرگ اهروسنس درکلمع رد للاتخا ثعاب تسا نکمم

طیحم ای بآ ضرعم رد یسمل هحفص هک ینامز تسا نکمم .دینک یریگولج یسمل هحفص اب بآ سامت زا•

.دنکن لمع تسرد ،دریگب رارق بوطرم یاه

 

 

اهدیلک

 

 

 

 

درکلمع

 

دیلک

.دوش شوماخ ای نشور هاگتسد ات دیراد هگن و هداد راشف•

شوماخ/نشور

.دوش لفق ای نشور هحفص ات دیهد راشف•

 

 

 

.دوش زاب ریخا یاه‌همانرب تسرهف ات دینزب هبرض•

ریخا یاه همانرب

 

 

 

 

.دیراد هگن و دینزب هبرض هحفص کیکفت تلاح یزاس لاعف یارب•

 

 

 

 

 

 

 

 

.دوش نشور هحفص ات دیهد راشف تسا لفق هحفص هک یماگنه

 

 

 

.دیدرگزاب یلصا هحفص هب ات دیهد راشف•

یلصا هحفص

.دوش ارجا Google ات دیراد هگن و هداد راشف•

 

 

 

 

 

 

 

.دیدرگزاب یلبق هحفص هب ات دینزب هبرض•

تشگزاب

 

 

 

 

 

 

.دینک میظنت ار ادص نازیم ات دیهد راشف•

ادص نازیم

 

 

 

 

7